Zárószigorlati tételek a mesterképzésen

MMA ZÁRÓSZIGORLATI TÉTELEK NYELVÉSZETBŐL

 

Rövid ciklusú tanári mesterképzés (főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen középiskolai tanári szakképzettség megszerzése EGY szakon, 2 féléves képzés)

 

 

 1. A nyelvtudomány tárgya, vizsgálati területei, helye a tudományok rendszerében, segédtudományai, határterületei. Az elméleti és az alkalmazott nyelvészet fő területei. A főbb nyelvészeti iskolák áttekintése. A nyelvelméletek, a nyelvleírás módjai

Ajánlott irodalom:

David Crystal 1998. A nyelv enciklopédiája. Osiris. Bp. 502–515.

Máté Jakab 1998. A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp. 11–209.

Kenesei István 1989. A nyelv és a nyelvek. Gondolat. Bp. 60–78.

A. Jászó Anna (szerk.) 1995. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Bp. 46–74.

 

 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása

Ajánlott irodalom:

Kassai Ilona: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

Bolla Kálmán szerk.: Fejezetek a magyar leíró hangtanból. Budapest, 1982.

 

 1. Alaktan: az alaktan tárgya és alapkategóriái. A tőtípusok, a toldalékok. A szóalkotás módjai

Ajánlott irodalom:

Keszler Borbála szerk. 2001. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.

Kiefer Ferenc főszerk. 2006. Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest.

P. Lakatos Ilona szerk. Grammatikai gyakorlókönyv. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2007.

 

 1. Szófajtan. Az egyes szófaji kategóriák jellemzői, altípusai

Ajánlott irodalom:

Keszler Borbála szerk. 2001. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.

Kiefer Ferenc főszerk. 2006. Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest.

P. Lakatos Ilona szerk. Grammatikai gyakorlókönyv. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2007.

 

 1. Szintagmatan: a szintagma fogalma és a szintagmák típusai

Ajánlott irodalom:

Keszler Borbála szerk. 2001. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.

Kiefer Ferenc főszerk. 2006. Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiefer Ferenc szerk. 2001. Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia. Akadémiai Kiadó,

P. Lakatos Ilona szerk. Grammatikai gyakorlókönyv. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2007.

 

 1. Mondattan: a mondat fogalma, a különböző mondatmeghatározások elméleti kérdései. Az egyszerű és az összetett mondat, az alá- és a mellérendelő összetett mondat

Ajánlott irodalom:

Keszler Borbála szerk. 2001. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó Bp.

Kiefer Ferenc főszerk. 2006. Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiefer Ferenc szerk. 2001. Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia. Akadémiai Kiadó,

P. Lakatos Ilona szerk. Grammatikai gyakorlókönyv. Bessenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza, 2007.

 

 1. A magyar nyelv korszakai. A nyelvemlékek típusai, főbb nyelvemlékeink

Ajánlott irodalom:

A. Molnár Ferenc 2005. A legkorábbi magyar szövegemlékek. DE BTK Klasszika-filológiai Tanszék. Debrecen

Kiss Jenő–Pusztai Ferenc szerk. 2005. Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Budapest.

Róna-Tas András: A nyelvrokonság. Bp., 1978.

Honti László 2010. A nyelvrokonságról. Az török, sumer és egyéb áfium ellen való orvosság. Tinta, Bp., 2010

Kiss Jenő-Pusztai Ferenc: Magyar nyelvtörténet kézikönyve. Tinta Könyvkiadó. Bp. 2018.

 

 1. Magyar hang- és szótörténet. Magyar hang- és szótörténet (hangfejlődési tendenciák az ős- és ómagyar korban; a tő- és toldalékmorfémák története). A magyar szókészlet eredet szerinti rétegei, a szókészlet változása

Ajánlott irodalom:

Kiss Jenő-Pusztai Ferenc: Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó. Bp. 2003.

Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás. Tinta K. Bp., 2003.

A. Molnár Ferenc 2005. A legkorábbi magyar szövegemlékek. DE BTK Klasszika-filológiai Tanszék. Debrecen

Kiss Jenő-Pusztai Ferenc: Magyar nyelvtörténet kézikönyve. Tinta Könyvkiadó. Bp. 2018.

 

 1. A szövegtan fogalma, kialakulása, vizsgálati módszerei, a különböző szövegelméletek. A szöveg szintaktikai, szemantikai, pragmatikai szintje. A szöveg szerkezete, szövegtipológia

Ajánlott irodalom:

Tolcsvai Nagy Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 9–65.

Szikszainé Nagy Irma 1999. Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest. 17–25; 38–53.

Szikszainé Nagy Irma 2003. Szövegértés–szövegelemzés–szövegalkotás. Osiris Kiadó, Bp.

Szabó G. Ferenc 2015. A szövegértés-szövegalkotás pedagógiája. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.

 

 

 1. Stilisz

 

A stlíus fogalma. A stílusrétegek jellemzői. A stílus szociokulturális jellemzői. Az adekvát és inadekvát stílus. Szóképek és alakzatok. A stíluselemzés típusai. A stíluseszközök szerepének értelmezése szépirodalmi és mindennapi szövegekben.

 

Ajánlott irodalom:

Domonkosi Ágnes 2006. Stíluselemzés, trópusok, alakzatok. LíceumKiadó, Eger.

Domonkosi Ágnes 2008. Nyelvhasználat és társadalom. In.: Domonkosi Á. - O. Bozsik G. - Lőrincz J. - Raisz R. - Zimányi Á. (szerk.) Beszédművelés, nyelvi norma. Líceum Kiadó, Eger. 141 - 162. pp.

Szathmári István 2004. Stilisztikai lexikon. Tinta Könyvkiadó, Budapest.

Szathmári István (szerk.) 2008. Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kéziönyve. Tinta Könyvkiadó, Budapest.

Szathmári István (szerk.) 2010. Stíluseszközök és alakzatok kislexikona. Tinta Könyvkidó, Budapest.

Szentesi Zsolt 2005. A műértelmezés alapfogalmai. Líceum Kiadó, Eger.

Szentesi Zsolt 2006. Esztétikum - megértés - irodalom. Ráció Kiadó, Budapest.

Szikszainé Nagy Irma 2007: Magyar stilisztika. Osiris Kiadó, Budapest.

 

 

 1. A jelentéstan alapkérdései. A jelentéstan a tudományok rendszerében. A jelentés leírásának módjai napjaink szemantikájában, különös tekintettel a kognitív szemantikára. A poliszémia, a homonímia, a szinonímia. A jelentésváltozások okai, típusai

Ajánlott irodalom:

Pethő József: Jelentéstan. Bölcsész Konzorcium. Nyíregyháza. 2006. 9–15.

David Crystal 1998. A nyelv enciklopédiája. Osiris. Bp. 492–501.

Károly Sándor 1970. Általános és magyar jelentéstan. Akadémiai Kiadó, Bp.

Kiefer Ferenc é. n. [2000]. Jelentéselmélet. Corvina, Bp.

 

 1. A szociolingvisztika kutatási területe, elméleti kérdései és gyakorlati alkalmazása. A szociolingvisztika és dialektológia aktuális kérdései (nyelvpolitika, nyelvtervezés, kisebbségi nyelvhasználat, nyelvi jogok, nyelvjárások a 21. században, nyelvjárás és iskola stb.). A nyelvi babonák és sztereotípiák. A nyelvváltozatok rendszere, a nyelvi norma több szempontú megközelítése

Ajánlott irodalom:

Domonkosi Ágnes: Nyelvi babonák és sztereotípiák: a helyes és a helytelen a népi nyelvészeti szemléletben. In: Domonkosi Ágnes–Lanstyák István–Posgay Ildikó (szerk.): Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Gramma Nyelvi Iroda–Tinta Könyvkiadó. Dunaszerdahely–Budapest, 2007. 141–154.

É. Kiss Katalin 2004. Anyanyelvünk állapotáról. Osiris Kiadó. Budapest.

Kemény Gábor szerk. 1993. Normatudat–nyelvi norma. MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest.

Kiefer Ferenc (főszerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Bp., 2006. 517–782.

Kiss Jenő (szerk.): Magyar dialektológia. Osiris. Bp., 2001.

Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., 1995.

Kontra Miklós szerk. 2003. Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest.

Minya Károly 2006. Rendszerváltás – normaváltás. A magyar nyelvművelés története 1989-től napjainkig. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat. Tinta Kiadó, Bp.

Tolcsvai Nagy Gábor 1998. A nyelvi norma. (NytudÉrt. 144). Akadémiai Kiadó, Bp.

Wardhaugh, Roland: Szociolingvisztika. Osiris–Századvég. Bp., 1995.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMA ZÁRÓSZIGORLATI TÉTELEK IRODALOMTUDOMÁNYBÓL

 

Rövid ciklusú tanári mesterképzés (főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen KÉT középiskolai tanári szakképzettség megszerzése KÉT szakon, 4 féléves képzés)

 

Rövid ciklusú tanári mesterképzés (főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen középiskolai tanári szakképzettség megszerzése EGY szakon, 2 féléves képzés)

 

 

1. Az irodalmi komparatisztika főbb kérdéskörei, képviselői, kutatási területei

 

Fried István: Bevezetés az összehasonlító irodalomtudományba. Bp., Lucidus, 2012.

 

2. A drámatörténet nagy alakjai, korszakai (Szophoklész, Shakespeare, Molière, Ibsen, Csehov, Brecht, Beckett)

 

Erika Fischer-Lichte: A dráma története. Jelenkor, 2001.

Világirodalom. Szerk.: Pál József. Bp., Akadémiai, 2008.

 

3. Az irodalom medialitása. Az adaptáció problémái – a film, a színház és az irodalom kölcsönhatásai

 

Gács Anna–Gelencsér Gábor: Adoptációk. Film és irodalom egymásra hatása. Bp., Kijárat – JAK, 2000.

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/indexa…

http://uj.apertura.hu/2006/tel/gelencser-forgatott-konyvek-adaptaciok-az-1945-utani-magyar-

4. A humanizmus kezdetei Magyarországon. Szellemi áramlatok a reneszánszban

 

A magyar irodalom története I–II. Szerk.: Klaniczay Tibor. Bp, Akadémiai, 1965.

A magyar irodalom történetei I. Főszerk. Szegedy-Maszák Mihály. Bp., Gondolat, 2007.

 

5. A magyarországi barokk jelentősebb képviselői

 

A magyar irodalom története I–II. Szerk.: Klaniczay Tibor. Bp., Akadémiai, 1965,

A magyar irodalom történetei I. Főszerk. Szegedy-Maszák Mihály. Bp., Gondolat, 2007.

Bitskey István Pázmány Péter, Bp. 1979.

Klaniczay Tibor, Zrínyi Miklós, Bp. 1964.

 

6. A felvilágosodás és magyarországi programja (elnevezése, fogalma, stílusmodelljei, tudományágai és tudósai, vonulatai, eszméi)

 

A magyar irodalom történetei I. Főszerk. Szegedy-Maszák Mihály. Bp., Gondolat, 2007.

Magyar irodalom. Főszerk. Gintli Tibor. Bp., Akadémiai, 2011.

Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma, Bp., Balassi, 1994.

 

7. A romantika és magyarországi jellegzetességei (elnevezése; fogalma; eszméi; stílusjegyei). Műfaji törekvések a romantika korában

 

A magyar irodalom történetei II. Főszerk. Szegedy-Maszák Mihály. Bp., Gondolat, 2007.

Magyar irodalom. Főszerk. Gintli Tibor. Bp., Akadémiai, 2011.

Horváth Károly: A romantika értékrendszere. Bp., Balassi, 1997.

 

8. A XIX. század második felének magyar és világirodalma. Főbb irányzatok és törekvések a korszak irodalmában. 

 

A magyar irodalom történetei II. Főszerk. Szegedy-Maszák Mihály. Bp., Gondolat, 2007.

Imre László – Nagy Miklós – Varga Pál: A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig. Debreceni Egyetem, 2001.

Világirodalom. Szerk.: Pál József. Bp., Akadémiai, 2008.

 

9. A Nyugat nagy nemzedéke, a magyar szellemi és kulturális élet társadalmi háttere. A két háború közötti korszak eszmei és művészeti tendenciái

 

A magyar irodalom történetei II-III. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Budapest 2007.

A Holmi folyóirat 2008/1.

Magyar irodalom. Főszerk. Gintli Tibor. Bp., Akadémiai, 2011.

 

 

10. A kisebbségi magyar irodalmak kialakulása, fejlődése, értékei.

      Az avantgárd törekvései a XX. század elejének világirodalmában.

 

A magyar irodalom története1945-1975, IV. A határon túli magyar irodalom (Szerk. Béládi Miklós). Bp., Akadémiai, 1982.

Görömbei András: Kisebbségi magyar irodalmak (1945-2000). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2001.

Világirodalom. Szerk.: Pál József. Bp., Akadémiai, 2008.

 

11. A magyar irodalom új jelenségei és problémái a II. világháború utáni évtizedekben, az 1970-es évek közepéig. A korszak történeti és esztétikai jellemzése. A posztmodern.

 

A magyar irodalom történetei, III. Főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Bp., Gondolat, 2007.

Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945–1991, Bp. Argumentum Kiadó, 1993.

Magyar irodalom. Főszerk. Gintli Tibor. Bp., Akadémiai, 2011.

 

12. A kortárs magyar irodalom. A magyar irodalom új jelenségeinek áttekintése a

posztmodern szemléletváltástól napjainkig. Alkotók, beszédmódok, irányzatok a

legutóbbi évtizedek világirodalmában.

 

A magyar irodalom történetei, III. Főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Bp., Gondolat Kiadó, 2007.

Magyar irodalom. Főszerk. Gintli Tibor. Bp., Akadémiai, 2011

Világirodalom. Szerk.: Pál József. Bp., Akadémiai, 2008

 

 

 

 

Tételsor

Szakmódszertan (nyelvészet, irodalom)

 

 

Nyelvészet

 

 1. Az anyanyelvi nevelés cél- és feladatrendszere
 1. A motiválás és a szemléltetés

 

 1. Korszerű tanulási környezetek és módszertanok

 

 1. Az érettségi vizsga felépítése, feladattípusai és javítása

 

 1. A nyelvi ismeretek alkalmazásának gyakorlattípusai II. Alkotó jellegű gyakorlatok; játékos gyakorlatok

 

 1. A nyelvi ismeretek megszilárdítása: összefoglalás, ismétlés; az ellenőrzés és az értékelés

 

 1. Az anyanyelvi készségek fejlesztése: a beszédtechnika fejlesztésének módszeres eljárásai, szókincsfejlesztés, stílusnevelés, a helyesírás tanítása

 

Irodalom

 

 1. Az irodalmi műalkotások bemutatása. A digitális eszközrendszer használata s a szemléltetés egyéb lehetőségei az irodalomórán

 

 1. Lírai, epikus és drámai művek értelmezése az általános iskolában. A műértelmező irodalomóra és változatai

 

 1. A közvetlen osztálymunka és a tanulók önálló ismeretszerző tevékenysége

 

 1. Az értő olvasás segítésének lehetőségei az irodalomórán

 

 1. A szóbeli és írásbeli szövegalkotás kompetenciájának fejlesztése az irodalomórán

 

 1. Gyakorlás az irodalomoktatás folyamatában

 

 1. Ellenőrzés és értékelés az általános iskolai irodalomórán