Zárószigorlati tételek osztatlan tanárszakos hallgatók részére

 

ZÁRÓSZIGORLATI TÉTELEK NYELVTUDOMÁNYBÓL

(Osztatlan tanár szakos hallgatók részére)

 

 

 1. A nyelvtudomány tárgya, vizsgálati területei, helye a tudományok rendszerében, segédtudományai, határterületei. Az elméleti és az alkalmazott nyelvészet fő területei. A főbb nyelvészeti iskolák áttekintése. A nyelvelméletek, a nyelvleírás módjai

 

 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása

 

 1. Alaktan: az alaktan tárgya és alapkategóriái. A tőtípusok, a toldalékok. A szóalkotás módjai

 

 1. Szófajtan. Az egyes szófaji kategóriák jellemzői, altípusai

 

 1. Szintagmatan: a szintagma fogalma és a szintagmák típusai

 

 1. Mondattan: a mondat fogalma, a különböző mondatmeghatározások elméleti kérdései. Az egyszerű és az összetett mondat, az alá- és a mellérendelő összetett mondat

 

 1. A magyar nyelvtörténet korszakai és forrásai. A nyelvemlékek típusai, főbb nyelvemlékeink

 

 1. Magyar hang- és szótörténet (hangfejlődési tendenciák az ős- és ómagyar korban; a tő- és toldalékmorfémák története). A magyar szókészlet eredet szerinti rétegei,a szókészlet változása

 

 1. A szövegtan fogalma, kialakulása, vizsgálati módszerei. A szöveg szintaktikai, szemantikai, pragmatikai szintje. A szöveg szerkezete. Szövegtipológia

 

 1. Stilisztika: A stlíus fogalma. A stílusrétegek jellemzői. A stílus szociokulturális jellemzői. Az adekvát és inadekvát stílus. Szóképek és alakzatok. A stíluselemzés típusai. A stíluseszközök szerepének értelmezése szépirodalmi és mindennapi szövegekben

 

 1. A jelentéstan alapkérdései. A jelentés leírásának módjai napjaink szemantikájában. A poliszémia, a homonímia, a szinonímia. A jelentésváltozások okai, típusai

 

 1. A szociolingvisztika kutatási területe, elméleti kérdései és gyakorlati alkalmazása. A szociolingvisztika és dialektológia aktuális kérdései (nyelvpolitika, nyelvtervezés, kisebbségi nyelvhasználat, nyelvi jogok stb.). A nyelvváltozatok rendszere, a nyelvi norma több szempontú megközelítése

 

 

ZÁRÓSZIGORLATI TÉTELEK IRODALOMTUDOMÁNYBÓL

 

1. Az irodalmi komparatisztika jellemzése. Komparatisztika az internet korában.

 

2. A drámatörténet nagy alakjai, korszakai (Szophoklész, Shakespeare, Molière, Ibsen, Csehov, Brecht, Beckett, Ionesco)

 

3. Az irodalom medialitása. Az adaptáció kérdésköre.

 

4. A humanizmus kezdetei Magyarországon. Szellemi áramlatok a reneszánszban

 

5. A magyarországi barokk jelentősebb képviselői

 

6. A felvilágosodás és magyarországi programja (elnevezése, fogalma, stílusmodelljei, tudományágai és tudósai, vonulatai, eszméi)

 

7. A romantika és magyarországi jellegzetességei (elnevezése; fogalma; eszméi; stílusjegyei). Műfaji törekvések a romantika korában

 

8. A XIX. század második felének magyar és világirodalma. Főbb irányzatok és törekvések a korszak irodalmában.

 

9. A Nyugat nagy nemzedéke, a magyar szellemi és kulturális élet társadalmi háttere. A két háború közötti korszak eszmei és művészeti tendenciái a magyar és a világirodalomban

 

10. A kisebbségi magyar irodalmak kialakulása, fejlődése, értékei. Napjaink világirodalma

 

11. A magyar irodalom új jelenségei és problémái a II. világháború utáni évtizedekben, a posztmodern fordulatig.  A korszak történeti és esztétikai jellemzése

 

12. A kortárs magyar irodalom. A magyar irodalom új jelenségeinek áttekintése a posztmodern fordulattól 2020-ig.

 

Tételsor

Szakmódszertan (nyelvészet, irodalom)

 

 

Nyelvészet

 

 1. Az anyanyelvi órák cél- és feladatrendszere

 

 1. Az anyanyelvi órák típusai és tervezésük

 

 

 1. Motiválás és szemléltetés az anyanyelvi órán, a digitális eszközök és programok használata

 

 1. Az anyanyelvi nevelés korszerű módszerei

 

 1. A kommunikációs kompetencia fejlesztésének lehetőségei az anyanyelvi órán

 

 1. Differenciálás és adaptivitás az anyanyelvi órán

 

 1. Az összegzés, az ismétlés és az értékelés lehetőségei az anyanyelvi órán

 

Irodalom

 

 1. Az irodalmi műalkotások bemutatása. A digitális eszközrendszer használata s a szemléltetés egyéb lehetőségei az irodalomórán

 

 1. Lírai, epikus és drámai művek értelmezése az általános iskolában. A műértelmező irodalomóra és változatai

 

 1. A közvetlen osztálymunka és a tanulók önálló ismeretszerző tevékenysége

 

 1. Az értő olvasás segítésének lehetőségei az irodalomórán

 

 1. A szóbeli és írásbeli szövegalkotás kompetenciájának fejlesztése az irodalomórán

 

 1. Gyakorlás az irodalomoktatás folyamatában

 

 1. Ellenőrzés és értékelés az általános iskolai irodalomórán